Nico & Mariana - @nicomarianastory

Shibuya, Tokyo :

Shibuya, Tokyo - @nicomarianastory

Mont Fuji - Aokigahara Forest - Tokyo Station :

Mont Fuji_Aokigahara Forest_Tokyo Station - @nicomarianastory

Fushimi Inari - Nijō Castle :

Fushimi Inari_Nijō Castle - @nicomarianastory

Kinkaku-ji - Kenninji, Kyoto - Fujiyoshida-shi, Yamanashi :

Kinkaku-ji_Kenninji, Kyoto_Fujiyoshida-shi, Yamanashi - @nicomarianastory

Senso-ji - Awashima Jinja - Wakayama Castle :

Senso-ji_Awashima Jinja_Wakayama Castle - @nicomarianastory